BIU Campaign
המחלקה לתולדות ישראל נוסדה עם הקמתה של אוניברסיטת בר-אילן בשנת 1955. מאז התרחבה המחלקה הן בגודלה והן בתחומי המחקר בהם עוסקים חבריה. הלימודים במחלקה לתולדות ישראל באוניברסיטת בר אילן מקנים ידע ואמצעי גישה לאוצר ההיסטורי של העם היהודי, הערכה ביקורתית והקניית כלים לרכישת מחקר מדעי חדש בתחום זה. ההשקעה האינטנסיבית במחקר במסגרת המחלקה מכוונת ל המשך...
יצירת קשר