תנאי קבלה תואר שלישי - תולדות ישראל/ יהדות זמננו

התנאים המלאים לקבלה ללימודי התואר השלישי באוניברסיטה נמצאים באתר ביה"ס ללימודים מתקדמים
 

להרשמה

1. תואר שני ממוסד אקדמי מוכר בציון של לפחות 85.

2. למסלול המשולב מתקבלים תלמידים שהתמחו באחד ממקצועות מדעי היהדות או בהסטוריה כללית  בהיקף של מקצוע ראשי והצטיינו בלימודיהם

3. ראיון אישי.

מסלולי הלימודים ותנאי הקבלה 

 

תנאי הקבלה לתואר שלישי

ניתן להתקבל לתואר שלישי לאחד משלושת המסלולים הבאים: המסלול הרגיל, המסלול הישיר או המסלול המשולב. 
הוועדה המחלקתית תדון בכל מועמד ותמליץ על דחייתו או על קבלתו לאחד המסלולים לאור תנאי הקבלה המפורטים להלן.

תנאים אלה הם תנאי סף, ועמידה בהם אינה מבטיחה קבלה ללימודים, הנתונה לשיקול-דעת המחלקה ובית-הספר ללימודים מתקדמים.  

א.  תנאי הקבלה למסלול הרגיל

 1. למסלול זה יכולים להתקבל מועמדים הממלאים אחר התנאים הבאים:
 • אישור זכאות לתואר שני עם תזה ממוסד מוכר עם ממוצע ציונים 85 לפחות בכל לימודי החובה לתואר השני וכן ציון 85 לפחות על עבודת הגמר (התזה), או ציונים גבוהים יותר אם נדרשים על-ידי המחלקה.
 • הכשרה מספקת לביצוע מחקר בתחום המבוקש.
 • עבודת המחקר המוצעת ניתנת לביצוע באוניברסיטת בר-אילן, או במקרים יוצאים מן הכלל – במוסד מדעי אחר בישראל, שהוכר למטרה זו על ידי האוניברסיטה, או באוניברסיטה מוכרת בחו"ל.
 1. הוועדה המחלקתית תגיש את המלצתה לבית הספר ללימודים מתקדמים. ההמלצה תתייחס גם לתארים הקודמים של המועמדים – האם הם מוכרים על-ידי המל"ג (במקרה של תארים שנלמדו בישראל) או במדינות שבהן נלמדו (במקרה של תארים שנלמדו במדינות אחרות).
 2. הוועדה המחלקתית תבדוק את טיב תעודת הגמר או התואר האקדמי של המועמד ותחליט אם ניתן לראותם כמקבילים לאלו הנהוגים באוניברסיטת בר-אילן. הוועדה תעביר את המלצתה לבית הספר ללימודים מתקדמים.
 3. הוועדה המחלקתית תחווה דעתה  מתי על סטודנט ממוסד אחר להשלים תוך השנה האמורה בסעיף הקודם את הדרישות לתואר מוסמך באוניברסיטת בר אילן, ומתי אפשר להסתפק בלימודים מבלי לדרוש את השגת התואר.
 4. המלצות הוועדה המחלקתית יובאו לאישור בית הספר ללימודים מתקדמים.

 

בית הספר ללימודים מתקדמים רשאי לא לקבל מועמד למסלול הרגיל למרות שהוא עומד בתנאי הסף לקבלה למסלול.

סטודנט שלמד לתואר ראשון או שני במסלול מיוחד (כגון: מסלול ישיר לתואר ראשון ושני) יוכלו להתקבל ללימודים לתואר שלישי רק במסלול הרגיל.

ב. תנאי הקבלה למסלול הישיר

 1. למסלול הישיר יכולים להתקבל מועמדים הממלאים אחר התנאים הבאים:
 • אישור זכאות לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן בציון ממוצע 90 לפחות, במקצוע ראשי בתחום המחלקה אשר לה מוגשת המועמדות ללימודים לתואר שלישי. גם ממוצע הציונים בתחום המחלקה יהיה 90 לפחות.
 • הגשת המועמדות למסלול הישיר תוך שנתיים לכל היותר מסיום הלימודים לתואר ראשון.
 • מועמדים שלמדו לתואר ראשון באוניברסיטה אחרת, בארץ או בחו"ל, יוכל להתקבל למסלול הישיר אם ימצאו הוועדה המחלקתית ובית הספר ללימודים מתקדמים שהתואר שקול לתואר של בוגר אוניברסיטת בר-אילן.
 • מועמדים למסלול זה יירשמו כשיש להם מנחה ונושא לעבודה. במקרים חריגים המחלקה תוכל למנות מנחה זמני שיסייע בגיבוש נושא ובמציאת מנחה.
 1. מועמדים שהתקבלו על ידי בית הספר ללימודים מתקדמים למסלול הישיר לתואר שלישי יהיו במעמד של "סטודנט מן המניין בתנאי". תוך השנתיים הראשונות ללימודים עליהם למלא אחר התנאים הבאים:
 • למידת קורסים וסמינרים בהיקף ולפי תוכנית הלימודים לתואר שני עם תזה במחלקה. בכל מקרה תיכתב עבודה סמינריונית אחת לפחות.
 • הציון הממוצע בלימודים אלה יהיה 85 לפחות (או ציון גבוה יותר על פי הנדרש באותה מחלקה).
 • להגיש לוועדה המחלקתית הצעת מחקר מפורטת לעבודת הדוקטור כמפורט בהמשך בפרק "אישור הצעת מחקר".
 1. מעמד הסטודנט לסטודנט מן המניין ישתנה לאחר שימלא אחר כל הדרישות דלעיל, ולאחר שהצעת תכנית המחקר והמנחה הקבוע יאושרו על ידי הוועדה המחלקתית ועל ידי בית הספר ללימודים מתקדמים כמפורט בהמשך בפרק "אישור הצעת המחקר" ובתקנון.
 1. על סטודנט המסלול הישיר יחולו כל החובות החלות על סטודנט לתואר שלישי.

בית הספר ללימודים מתקדמים רשאי לא לקבל מועמד למסלול הישיר למרות שהוא עומד בתנאי הסף לקבלה למסלול.

  ג.  תנאי הקבלה למסלול המשולב

למסלול המשולב יוכלו להתקבל מועמדים הממלאים את התנאים הבאים:

 1. לימוד בשנתיים הראשונות לתואר שני של מכסת הקורסים והסמינרים לתואר שני עם תזה בציון ממוצע של 85 (או ציון ממוצע גבוה יותר, כנדרש במחלקה), לרבות  קורסי יסוד ביהדות ואנגלית. כן יידרש ציון מוצע 90 לפחות בסמינרים. בכל מקרה תיכתב לפחות עבודה סמינריונית אחת.
 2. הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי בשנה השנייה ללימודים לתואר שני.
 3. לאחר שמולאו כל התנאים המפורטים בסעיפים (1) (א)-(ד) בשנתיים הראשונות ללימודיו יוכל הסטודנט להגיש בקשה לבית הספר ללימודים מתקדמים להתקבל למסלול המשולב. עליו לשלם דמי הרשמה. לטופסי המועמדות על המחלקה לצרף "טופס מועמדות למסלול המשולב" חתום על ידי יו"ר הוועדה המחלקתית, ובו אישור שהסטודנט סיים את מכסת הקורסים הנדרשת במסלול זה, כולל קורסי יסוד ושפה זרה שנייה (אם זו נדרשה על ידי המחלקה), וכן ממוצע הציונים של הסטודנט (טופס זה נמצא באתר בית הספר ללימודים מתקדמים). סטודנט שלא יעמוד בתנאי המעבר תוך שנתיים, לא יוכל להמשיך את לימודיו במסלול המשולב.
 4. בית הספר ללימודים מתקדמים ידון בבקשת הקבלה ויחליט אם לקבל את המועמד למסלול זה.
 5. הסטודנט יעמוד בבחינה מחלקתית בעל פה, שבה יוכיח התמצאות כללית במגמת ההתמחות שלו ובשיטות המחקר המקובלות בה. הבחינה תתקיים בנוכחות יו"ר הוועדה המחלקתית. לפני הבחינה יגיש הסטודנט את הצעת המחקר ליו"ר הוועדה המחלקתית, וחלק מהבחינה יוקדש לבירור פרטי ההצעה. בחינה זו תהווה בסיס להמלצת המחלקה לאישור הצעת המחקר. הצעת המחקר תעבור שיפוט כמו כל הצעת מחקר אחרת.
 6. מועמדים אשר החלו את הלימודים לתואר שני באוניברסיטה אחרת בארץ או בחו"ל, יוכלו להתקבל למסלול המשולב אם הוועדה המחלקתית ובית הספר ללימודים מתקדמים ישתכנעו שלימודיו במוסד האחר שקולים ללימודים לתואר שני עם תזה של אוניברסיטת בר-אילן. מועמדים כאלה לא יקבלו תואר שני של אוניברסיטת בר אילן.
 7. לאחר אישור הצעת המחקר על-ידי המחלקה ובית-הספר ללימודים מתקדמים יקבלו המועמדים תעודת תואר שני של אוניברסיטת בר-אילן, ויהפכו לסטודנטים "מן המניין בתנאי" לתואר שלישי. לצורך קבלת זכאות וקבלת תעודת "מוסמך" על הסטודנט לפנות למשרד הרשם לאחר שמילא את כל התנאים והדרישות של המסלול המשולב. נוסח התעודה יהיה כדלקמן:

 "מוסמך האוניברסיטה (M.A)  במחלקה ___________ לאחר שהשלים/ה את חובותיו/ה לתואר מוסמך במהלך לימודיו/ה במסגרת המסלול המשולב לתואר "דוקטור לפילוסופיה".

 1. סטודנטים במסלול המשולב שהצעת המחקר שלהם לא תאושר או שלא עמדו בתנאים שנדרשו עם קבלתם, או שלימודיהם לתואר שלישי יופסקו יהיו זכאים לקבל תעודת מוסמך האוניברסיטה עם תזה, רק בתנאי שישלימו את כל חובות המסלול לתואר שני עם תזה                    

 

בית הספר ללימודים מתקדמים רשאי לא לקבל מועמד למסלול המשולב למרות שהוא עומד בתנאי הסף של המסלול.

 

ד.  מסלול השלמות לתואר שלישי

למתעניינים בלימודי תואר שלישי ואינם עומדים בתנאי הקבלה מוצעות החלופות שלהלן. החלופות נבחנות באופן פרטני אל מול נתוני המועמדים ונשקלות בהתאם להמלצת המחלקות.

1. השלמות לתואר שלישי

1.1.   השלמת קורסים

חלופה זו מיועדת למועמדים בעלי תואר ראשון ותואר שני עם תזה בתחומים שונים מהתחום בו הם מתעניינים ללימודי התואר השלישי. במסגרת זו ילמדו קורסים וסמינרים בהיקף שלא יעלה על 8 ש"ש.

יש לפנות למחלקה לפני הגשת מועמדות להשלמות לתואר שלישי. מועמדים שציון התזה וממוצע ציוניהם בקורסים גבוה מ- 85 (או גבוה יותר על פי דרישת המחלקה) יוכלו להגיש מועמדות בתאום עם המחלקה.

בית הספר ללימודים מתקדמים ידון במועמדות להשלמות לתואר שלישי אל מול חוות דעת המחלקה.

הקבלה לתואר השלישי מותנית בהשגת ממוצע 85 ומעלה (או גבוה יותר על פי הנדרש במחלקה) בקורסי ההשלמה.

שכ"ל 

   1.2. "עבודה שוות ערך"
 

חלופה זו מיועדת למועמדים מצטיינים בעלי תואר ראשון ותואר שני ללא תזה. הסטודנטים יכתבו עבודה שוות ערך לתזה, ובהתאם לצורך ילמדו קורסים וסמינרים בהיקף שלא יעלה על 8 ש"ש. מועמדים למסלול זה יידרשו, כתנאי להרשמתם, למסור את נושא העבודה שוות הערך ואת שם המנחה.

 משך הלימודים במסגרת זו – שנה אחת. על הסטודנטים להתפנות לעמידה בכל דרישות הלימודים, לרבות השלמת מכסת קורסי ההשלמה והגשה של עבודה שוות ערך לתזה, בתוך שנה. במקרים חריגים, ועקב נסיבות בלתי צפויות שהתעוררו לאחר הקבלה ללימודים, רשאית הוועדה המחלקתית להמליץ לבית הספר ללימודים מתקדמים על הארכת מועד השלמת העבודה ו/או הקורסים.

לא נדרשת הגשת הצעת מחקר לעבודה שוות ערך לתזה. אם לדעת המחלקה או המנחה נדרשת הצעת מחקר יש להפנות את המועמדים לתואר שני עם תזה או למסלול השלמת תזה.

הסטודנטים ייבחנו על העבודה שוות הערך, בדומה לעבודת תזה לתואר שני, וקבלתם לתואר השלישי מותנית בהשגת ציון 85 לפחות (או ציון גבוה יותר על פי דרישת במחלקה) ובהשלמת חובות קורסי ההשלמה.

בתום שנת ההשלמה, ולאחר שווידאה כי כל הדרישות מולאו, תמליץ הוועדה המחלקתית לבית הספר ללימודים מתקדמים אם לקבל את הסטודנט כסטודנט לתואר שלישי.

סטודנטים שלא יעמדו בתנאי ההשלמות לא יורשו להמשיך ללימודי התואר השלישי ולימודיהם יופסקו.

הסטודנטים במסגרת זו לא יידרשו ללמוד לימודי יסוד ביהדות ואנגלית.

תנאי קבלה:

מסגרת ההשלמות לתואר שלישי מיועדת למועמדים מצטיינים בעלי תואר ראשון ותואר שני ללא תזה בממוצע 85 לפחות.

המועמדים יידרשו, כתנאי להרשמתם, למסור את נושא העבודה שוות הערך ואת שם המנחה. במקרים חריגים רשאית הוועדה המחלקתית להמליץ על קבלה ללימודים לפני שנקבעו מנחה ונושא, ובלבד שלהערכתה הסטודנט יעמוד בכל דרישות המסלול בפרק הזמן הקצוב של שנה.

ככלל, בית הספר ללימודים מתקדמים אינו נוהג לאשר הרשמה למסגרת  זו במקרים שבהם נדרשים לימודי השלמה בהיקף העולה על 8 ש"ש בנוסף לכתיבה של עבודה שוות ערך. במקרים כאלה ישקול בית הספר להפנות את הסטודנט ללימודי תואר שני עם תזה, תוך מתן אפשרות למחלקה לקבוע תכנית לימודים בהיקף פחות מההיקף הרגיל ובלבד שמספר הש"ש שהסטודנט ילמד לא יפחת מ- 50% מהיקף הש"ש הנדרשות בלימודים לתואר שני עם תזה.

במקרים חריגים הוועדה המחלקתית רשאית להמליץ על קבלה ללימודים לפני שנקבעו מנחה ונושא, ובלבד שלהערכת הסטודנט והוועדה הסטודנט יוכל לעמוד בכל דרישות המסלול תוך שנה.

תעודה:

סטודנטים שעבודתם תאושר יקבלו אישור על כתיבת עבודה שוות ערך והציון שניתן לה.
במסגרת זו לא תוענק תעודה.

 

2. מסלול השלמת תזה

המסלול מיועד למועמדים בעלי תואר שני ללא תזה, שישלימו במסגרת זו עבודת תזה (פרטים לגבי המסלול בקישור).

 

ה.  לימודים לתואר השלישי או במסלול עבודה שוות ערך בשתי מחלקות (דוקטורט דו-מחלקתי)

ניתן לכתוב עבודת דוקטור או עבודה שוות ערך בנושא בין-תחומי או רב-תחומי בהנחיית מנחים משתי
מחלקות וזאת בתיאום ובהסכמת המחלקות והמנחה/ים.

המחלקות תסכמנה ביניהן איזו מהן תהיה המחלקה המרכזת אשר תרכז את הטיפול בסטודנט/ית.

 • תהליך הרישום לשתי מחלקות ייעשה לאחר הסכמת שתי המחלקות ובחירת המחלקה המרכזת.
 • הרישום יעשה באמצעות טופס "רישום מקוון" שבו יבחרו המועמדים מחלקה אחת (המחלקה המרכזת), ויסמנו באופן ידני את המחלקה השנייה במקום המתאים בטופס.
 • ניתן לבקש להוסיף מחלקה לאחר הקבלה ללימודים. בקשה מנומקת תוגש לבית הספר ללימודים מתקדמים ותהיה חתומה על ידי שתי המחלקות כמפורט בהמשך.

תפקידי המחלקה המרכזת:

1. העברת חוות דעת על המועמדים:

 • המחלקה המרכזת, בתאום עם המחלקה הנוספת ובכפוף לקבלת אישורה, תעביר לבית הספר ללימודים מתקדמים חוות דעת על המועמד/ת.
 • חוות הדעת תכלול תוכנית לימודים מוסכמת על שתי המחלקות. יש להקפיד על מכסת קורסים סבירה התואמת את דרישות שתי המחלקות.
 • חוות הדעת תכלול את שמות המנחים. יש לוודא שהמנחים משתי המחלקות בדרגה המתאימה.

2. הטיפול והליווי במועמדים ובסטודנטים בתהליכים, כגון הצעות שמות שופטים, בקשות הארכה,שליחת ההצעה לשיפוט וכדו', ייעשה באמצעות המחלקה המרכזת ובתיאום עם המחלקה הנוספת טרם העברת החומר לבית הספר ללימודים מתקדמים.

3. עם השלמת חובות התואר השלישי, הסטודנטים יקבלו תעודת דוקטור בה יצוין התואר "דוקטור לפילוסופיה" ללא שם המחלקות, וזאת בדומה לכלל הסטודנטים. באישור הזכאות לתואר תצוינה שתי המחלקות.

נהלי עבודה שוות ערך והשלמת תזה

חוברת פרטי מידע תשפ"ד

רשימת הקורסים הנלמדים במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו בשנת תשפ"ד