Unsettled Heritage : Living Next to Poland’s Material Jewish Traces After the Holocaust

מחבר
יחיאל ויצמן
תקציר

 Yechiel Weitzman, Unsettled Heritage : Living Next to Poland’s Material Jewish Traces After the Holocaust,  Ithaca: Cornell University Press, 2022.

מה קרה לאלפי בתי הקברות היהודיים ובתי הכנסת בפולין לאחר השואה? כיצד התייחסו הרשויות הפולניות למרחבים אלה וכיצד התמודדו התושבים הפולנים עם נוכחות השרידים החומריים של שכניהם הנעדרים? שאלות אלה עומדות במרכזו של ספר זה, שהינו ניסיון ראשון לשרטט תמונה מקיפה על אודות גורלם, מעמדם המשפטי והסמלי ומשמעותם התרבותית של האתרים היהודיים בפולין מתום מלחמת העולם השניה ועד להווה. הספר מתחקה אחר התהליכים והגורמים הפוליטיים, החברתיים והכלכליים שהשפיעו על גלגולם ותפיסתם החברתית המשתנה של אתרי המורשת של הקהילה היהודית הגדולה ביותר באירופה ובכך הוא מבקש להציע דרך חדשה ומקורית להבנת ההשלכות העמוקות של השואה על העולם היהודי, על התרבות האירופאית ועל התפתחות האנטישמיות לאחר 1945.

תאריך עדכון אחרון : 02/08/2023