מסלול חד חוגי תשפ"ד ותשפ"ה

דרישות לתואר ראשון במסלול חד חוגי תשפ"ה (מסלול 11101)

קורסי חובה – בכל התקופות

4 מבואות – הרצאות                           8 ש"ש

4 מבואות – תרגילים                           8 ש"ש

קריאה, כתיבה, חשיבה                      1 ש"ש

סמינריונים – בכל התקופות

3 סמינריונים                                       6 ש"ש

קורסי בחירה

9 קורסים מתקדמים                           18 ש"ש

קורסים מהיסטוריה כללית או ממחלקות בעלי זיקה לתו"י

3 קורסים                                             6  ש"ש

סה"כ                                                47  ש"ש

 

 

**הערה: ניתן להמיר שני שעורים בתולדות ישראל משתי תקופות שונות, בקורסים מתחום: תנ"ך, תלמוד, ספרות עם ישראל, אמנות יהודית, גיאוגרפיה או קורסים

במחלקות אחרות באישור ראש המחלקה.  

דרישות לתואר ראשון במסלול חד חוגי תשפ"ד

47 ש"ש  (שעות שנתיות) לפי הפרוט הבא:

שנה א: קורסי חובה בהיקף של                           17 ש"ש.       

שנה ב-ג: קורסי בחירה בהיקף של                       12 ש"ש

             תרגילי בחירה בהיקף של                      6 ש"ש

שנה ג: סמנריון בהיקף של                                  6 ש"ש

           קורסי בחירה מהמחלקה להיסטוריה כללית 6 ש"ש

 

רשימת הקורסים הנלמדים במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

קישור לסילבוסים של הקורסים הנלמדים במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

מערכת שעות בתולדות ישראל לשנת הלימודים תשפ"ד (תואר ראשון + תואר שני + תואר שלישי)