דרישות לתולדות ישראל במסלול מורחב

דרישות לתולדות ישראל במסלול מורחב

47 ש"ש  (שעות שנתיות) לפי הפרוט הבא:

שנה א: קורסי חובה בהיקף של 17 ש"ש.       

שנה ב-ג: קורסי בחירה בהיקף של 12 ש"ש

             תרגילי בחירה בהיקף של 6 ש"ש

שנה ג: סמנריון בהיקף של 6 ש"ש

           קורסי בחירה ממחלקות אחרות 6 ש"ש