מסלול חד חוגי

דרישות לתואר ראשון במסלול חד חוגי 

47 ש"ש  (שעות שנתיות) לפי הפרוט הבא:

שנה א: קורסי חובה בהיקף של                           17 ש"ש.       

שנה ב-ג: קורסי בחירה בהיקף של                       12 ש"ש

             תרגילי בחירה בהיקף של                      6 ש"ש

שנה ג: סמנריון בהיקף של                                  6 ש"ש

           קורסי בחירה מהמחלקה להיסטוריה כללית 6 ש"ש

 

רשימת הקורסים הנלמדים במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

קישור לסילבוסים של הקורסים הנלמדים במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

מערכת שעות בתולדות ישראל לשנת הלימודים תשפ"ד (תואר ראשון + תואר שני + תואר שלישי)