מסלול חד חוגי (מורחב)

דרישות לתואר ראשון במסלול חד חוגי (מורחב)

47 ש"ש  (שעות שנתיות) לפי הפרוט הבא:

שנה א: קורסי חובה בהיקף של 17 ש"ש.       

שנה ב-ג: קורסי בחירה בהיקף של 12 ש"ש

             תרגילי בחירה בהיקף של 6 ש"ש

שנה ג: סמנריון בהיקף של 6 ש"ש

           קורסי בחירה ממחלקות אחרות 6 ש"ש

 

רשימת הקורסים הנלמדים במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

קישור לסילבוסים של הקורסים הנלמדים במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

מערכת שעות בתולדות ישראל לשנת הלימודים תשפ"ד (תואר ראשון + תואר שני + תואר שלישי)