מסלול דו-חוגי לא מובנה תשפ"ד ותשפ"ה

דרישות למסלול דו-חוגי לא מובנה תשפ"ה (מסלול 11260)

קורסי חובה – בכל התקופות

 

4 מבואות - הרצאות               8 ש"ש

3 מבואות - תרגילים               6 ש"ש

קריאה, כתיבה, חשיבה          1 ש"ש

סמינריונים

2 סמינריונים                        4 ש"ש

קורסי בחירה

4 קורסי בחירה                        8 ש"ש

סה"כ                                        27 ש"שדרישות למסלול דו-חוגי לא מובנה תשפ"ד

27 ש"ש  (שעות שנתיות) לפי הפרוט הבא:

שנה א: קורסי חובה בהיקף של 15 ש"ש.    

שנה ב: קורסי בחירה בהיקף של  4 ש"ש

שנה ג: תרגילי בחירה בהיקף של 4 ש"ש

          סמינריון מחקרי בהיקף של 4 ש"ש

 

רשימת הקורסים הנלמדים במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

קישור לסילבוסים של הקורסים הנלמדים במחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו

מערכת שעות בתולדות ישראל לשנת הלימודים תשפ"ד (תואר ראשון + תואר שני + תואר שלישי)