אר"ץ ומלואה - כרך שני

ירון הראל, יום טוב עסיס, מרים פרנקל

בעיר חלב שבצפון סוריה חיה ופעלה אחת הקהילות היהודיות העתיקות ביותרבעולם; קהילת יהודי חלב, או כפי שהיא מכונה בפי בניה, 'קהילת ארם צובה' (אר"ץ). לצד היותה  קהילה דינמית ורב גונית, קהילת אר"ץ השכילה לשמר לאורך הדורות גם רציפות של המסורת המקומית.

ספר זה הוא קובץ המחקרים השני בסדרה העוסקת בקהילת חלב. כלולים בושנים עשר מאמרים, פרי עטם של חוקרים ותיקים וחדשים, העוסקים בפניההשונות של הקהילה בסוריה ובקהילות המהגרים שצמחו ברחבי העולםבעקבות הגירתם של חלק מיהודי חלב אל מעבר לים, ועלייתם של אחריםלארץ ישראל.

פרקי הספר מציעים מבט על אל תולדות הקהילה דרך מאמרים על מקומה שלחלב בין מזרח למערב, על הקהילה באספקלריה של תרבות ספרד  ועלההתפתחות התרבותית בקהילות החלביות בדרום אמריקה ובירושלים. זאת,   לצד מבט ממוקד אל חיי התרבות והלשון של הקהילה באמצעותמאמרים הבוחנים את  הספריות השונות בחלב, דנים בתרגום ה'שרח' החלבילתורה ובליתורגיה החלבית. מאמרים  אחרים מוקדשים למעמדם הפוליטיוהחברתי של היהודים בחלב ערב התקופה המודרנית ,וכן לפעילות הציוניתשהתרחשה בה.