ראש הקתדרה למנהיגות בעתות מצוקה ע"ש הרב משה חיים לאו וראש מרכז הלפרן למחקרי תודעה עצמית במסורת היהודית

פרופ' קימי קפלן

טלפון
דוא"ל
kimmy.caplan@biu.ac.il
משרד
בניין 410 חדר 30
שעות קבלה
בשבתון, ניתן לתאם מראש במייל
  קורות חיים

  תארים אקדמיים:
  1996-1992 דוקטור: האוניברסיטה העברית בירושלים. נושא העבודה: "'האין זה עולם הפוך?':
  פרקים בתולדות חייהם, דרשותיהם ותהליכי הרצף והשינוי בדרשותיהם של רבנים
  אמריקאים אורתודוקסים בתקופת ההגירה הגדולה ) 1924-1881 .")


  1994 מוסמך: האוניברסיטה העברית בירושלים (במסגרת המסלול הישיר).
  1991-1990 מסלול ישיר לתואר שלישי, האוניברסיטה העברית בירושלים.
  1990-1987 בוגר: האוניברסיטה העברית בירושלים – סוציולוגיה, אנתרופולוגיה
  ומחשבת ישראל בהצטיינות.


  הוראה ועבודה
  1997 - המחלקה לתולדות ישראל, אוניברסיטת בר-אילן.
  2002-1999 המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים .
  1999-1997 המחלקה להיסטוריה, אוניברסיטת בן-גוריון .
  1998-1997 מזכיר, קבוצת מחקר על אורתודוקסיה, המכון ללימודים מתקדמים,
  האוניברסיטה העברית בירושלים .


  מלגות, פרסים ומענקי מחקר
  2017 הקרן הלאומית למדע, תמיכה בפרסום ספר, עמרם בלוי .
  2016-2013 הקרן הלאומית למדע, "עמרם בלוי: ביוגרפיה" .
  2013 מרצה מצטיין אוניברסיטת בר -אילן.
  2007 קרן יהושע וברכה ברזילי למחקרים ביבליוגרפיים, אוניברסיטת בר-אילן.
  2006-2001 מענק רב-שנתי, מכון ון ליר בירושלים .
  2001 המרכז לחקר האישה ביהדות, אוניברסיטת בר-אילן .
  1999 מרכז הדסה לחקר האישה ביהדות, אוניברסיטת ברנדייס .
  מלגות פוסט דוקטורט ועמית מחקר
  2008 המכון הבינלאומי לחקר השואה, יד ושם, ירושלים .
  2008-2000 מכון ון ליר בירושלים .
  2000 המכון הבינלאומי לחקר השואה, יד ושם, ירושלים .
  2000-1999 מרכז יצחק רבין לחקר ישראל, תל-אביב .
  1999-1997 קרייטמן, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, באר-שבע .
  1997-1996 הארי סטאר, אוניברסיטת הרווארד, קיימברידג', מסצ'וסטס .
  1996-1995 עמיתי הרצל, המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים .


  מלגות ופרסים (דוקטורט)
  1996-1994 קרן הזיכרון לתרבות יהודית .
  1993 הקרן ע"ש טוביה מייזל, האוניברסיטה העברית בירושלים .
  1993 American Jewish Archives , היברו יוניון קולג' .
  1993 הקרן ע"ש דב סדן, אוניברסיטת תל-אביב .
  1996-1990 המכון למדעי היהדות, האוניברסיטה העברית בירושלים )למעט 1993-1992 .)
  1990-1988 רשימת הדיקן ופרס הדיקן )מדעי הרוח(, האוניברסיטה העברית בירושלים .


  מינויים אקדמיים ומנהליים
  2021-2019 חבר ועדת היגוי, מרכז ידע-תולדות ירושלים וסביבותיה, משרד המדע והטכנולוגיה .
  2020-2015 ראש המחלקה לתולדות ישראל ויהדות זמננו, אוניברסיטת ב ר-אילן.
  2019-2015 חבר הנהלת המכון לחקר השואה, אוניברסיטת בר-אילן.
  2020-2012 חבר מערכת הפרסומים, כתב העת עיונים בתקומת ישראל .
  2018-2012 חבר הנהלת ה- Association for Jewish Studies .
  2016-2012 חבר מערכת הפרסומים, מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, שדה בוקר.
  2019-2011 חבר הנהלת החברה ההיסטורית הישראלית.
  2015-2011 חבר וסגן יו"ר ועדת כנסים ואירועים, מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל, ירושלים .
  2013-2011 חבר הנהלת המרכז ע"ש שלמה ארגוב לחקר העם היהודי ומדינת ישראל, אוניברסיטת
  בר-אילן.


  תחומי עניין מחקריים:
  היסטוריה דתית של העת החדשה ויהדות זמננו )זרמים דתיים בחברה היהודית, דת עממית, הדרשה
  וספרות הדרוש( .

  מחקר

  תחומי עניין מחקריים

   

  היסטוריה דתית בחברה היהודית במאות ה-19 וה-20 (זרמים דתיים בחברה היהודית, דת עממית, הדרשה וספרות הדרוש).

  פרסומים

  לרשימת פרסומים של פרופ' קימי קפלן (עדכני לתאריך: 1.10.2020) נא ללחוץ על הקישור

  קימי קפלן

  ספרים:
  עמרם בלוי: עולמו של מנהיג נטורי קרתא, ירושלים: יד יצחק בן-צבי ומכון בן-גוריון לחקר ישראל
  והציונות, תשע"ז )זוכה פרס האגודה ללימודי ישראל – AIS – לספר הטוב, 2018 . )
  בסוד השיח החרדי, ירושלים: מרכז זלמן שזר, תשס"ז .
  אורתודוקסיה בעולם החדש: רבנים ודרשנות באמריקה ) 1924-1881 (, ירושלים: מרכז זלמן שזר,
  תשס"ב .


  ספרים – עריכה
  דורש טוב לעמו: הדרשן, הדרשה וספרות הדרוש בתרבות היהודית, ירושלים: מרכז זלמן שזר,
  תשע"ג )נערך עם נחם אילן וכרמי הורוביץ.
  מהישרדות להתבססות: תמורות בחברה החרדית בישראל ובחִקרה, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד ומכון
  ון ליר בירושלים, תשע"ב )נערך עם נורית שטדלר.
  מנהיגות וסמכות בחברה החרדית בישראל: אתגרים וחלופות, תל-אביב: הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר
  בירושלים, תשס"ט (נערך עם נורית שטדלר).
  חרדים ישראלים: השתלבות בלא טמיעה?, תל-אבי ב: הקיבוץ המאוחד ומכון ון ליר בירושלים,
  תשס"ד- 2003 (נערך עם עמנואל סיון).


  מאמרים:
  "הרב יואל משה טייטלבוים  1979-1887: מציאות, דימוי וזיכרון היסטו רי", קובץ לכבוד עמנואל סיון
  בדפוס .
  "האומנם 'העבר אין'?: חשיבותה של פרספקטיבה היסטורית על החברה החרדית בישראל", תרבות
  דמוקרטית 17 , תשע"ז, עמ' 291-267 .
  "חקר החברה היהודית הדתית בישראל: הישגים, החמצות ואתגרים", מגמות 51 ( 2 ,) 2017 , עמ' 207 -
  250 .
  "חיבורים מקיפים על תולדות יהודי אמריקה: הקשרים ומאפיינים", ציון פא )ג-ד(, תשע"ו, עמ' 497 -
  509 .
  "חרדים קנאים וער בים – מציאות ודימ וייה", זמנים 135 , 2016 , עמ' 44-34 .
  "מוסדות חינוך בחברה החרדית במחצית השנייה של תקופת המנדט הבריטי ומקומן בשיקומה לאחר
  השואה", ישראל 21 , תשע"ג, עמ' 203-179 .
  "מבוא: פניה המשתנות של החברה החרדית בישראל – מהישרדות לנוכחות, התחזקות וביטחון עצמי"
  )נכתב עם נורית שטדלר(, ק' קפלן ונ' שטדלר )עורכים(, מהישרדות להתבססות: תמורות בחברה
  החרדית בישראל ובחִקרה, תל-אביב תשע"ב, עמ' 29-11 .
  "התפתחותם של מעגלי היבדלות בקרב חרדים קנאים – עמרם בלוי כמקרה מבחן", ציון עו )ב(, תשע"א,
  עמ' 219-179 .
  "חוצפדיקע שמוצדיקע גיורת: נישואי עמרם בלוי ורות בן-דוד – פרשה ופִשרה", עיונים בתקומת
  ישראל 20 , 2010 , עמ' 337-300 .
  "מבוא: תמורות במנהיגות החרדית בישראל ובמקורות סמכותה" )נכתב עם נורית שטדלר(, ק' קפלן ונ'
  שטדלר )עורכים(, מנהיגות וסמכות בחברה החרדית בישראל: אתגרים וחלופות, תל-אביב תשס"ט,
  עמ' 29-9 .
  "שקיעה ושכחה, פריחה ועניין – מגמות ומאפיינים בחקר האורתודוקסיה", ציון עד, תשס" ט )גיליון
  נושא: לזכור וגם לשכוח(, עמ' 373-353 .
  "הדור הראשון של ספרי לימוד להיסטוריה בחברה החרדית בישראל", עיונים בתקומת ישראל 17 ,
  תשס"ח, עמ' 43-1 .
  2
  "החרדיות ה מזרחית והדת העממית: שני מקרי מבחן", א' רביצקי )עורך(, ש"ס: היבטים תרבותיים
  ורעיוניים, תל-אביב תשס"ו, עמ' 484-443 .
  "אורתודוקסיה וחרדיות באמריקה ובישראל: היבטים היסט וריים-השוואתיים", ב' לאו )עורך(, עם לבדד:
  מולדת ופזורה – אסופת מאמרים מוגשת לנפתלי לאו-לביא בהגיעו לגבורות, תל-אביב 2006 , עמ'
  316-301 )לא שפיט(.
  "עלו ני פרשת השבוע בחברה האורתודוקסית בישראל", מ' סלוחובסקי וי' קפלן )עורכים(, ספריות
  ואוספי ספרים, ירושלים תשס"ו, עמ' 483-447 .
  "רבות רעו"ת צדיק: קווים לתולדות העיתונות החרדית, למאפייניה ולהתפתחותה", תקשור ת מגזרית
  בישראל 3 , מכון חיים הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיקה, תל-אביב תשס"ו .
  "מקומה של השואה בדת העממית החרדית בישראל", ד' מכמן )עורך(, השואה בהיסטוריה היהודית:
  היסטוריוגרפיה, תודעה ופרשנות, ירושלים תשס"ה, עמ' 637-609 .
  "חקר החברה החרדית בישראל: מאפיינים, הישגים ואתגרים", ע' סיון וק' קפלן )עורכים(, חרדים
  ישראלים: השתלבות בלא טמיעה?, תל-אביב תשס"ד ) 2003 (, עמ' 278-224 .
  "כלי התקשורת בחברה החרדית בישראל", קשר 30 , 2001 , עמ' 31-18 .
  "'האמנם 'נצברו הרבה שקרים בספרי התולדות'?: השואה בהיסטוריוגרפיה ובתודעה ההיסטורית החרדית
  האשכנזית בישראל" יד ושם – קובץ מחקרים כט, תשס"א, עמ' 293-249 )לנוסח באנגלית, ראו להלן(.
  "יהדות מזרח אירופה בראי הדרוש האמריקני האורתודוקסי בתקופת ההגירה הגדולה ) 1881 - 1924 ,")
  דברי הקונגרס העולמי השנים-עשר למדעי היהדות חטיבה ב, ירושלים תש"ס, עמ' 173 - 182 .
  "'יש רקבון רציני בחברה שלנו וצריכין להכיר את האמת': ב יקורת עצמית בשיח הפנימי של החברה
  החרדית בישראל", ש' וולקוב )עורכת(, מיעוטים, זרים ושונים: קבוצות שוליים בהיסטוריה, ירושלים
  תשס"א ) 2000 (, עמ' 331-299 .
  "שורשי 'המזרחי' באמריקה: הרבנות האורתודוקסית המהגר ת ) 1914-1881 (" יהדות זמננו 13 , תשנ"ט,
  עמ' 206-173 .
  "החברה החרדית בישראל ויחסה לשואה – קריאה מחדש", אלפיים 17 , תשנ"ט, עמ' 208-176 .
  "הרב יעקב יוסף, הרב הכולל ליהודי ניו-יורק – היבטים חדשים", Hebrew Union College Annual, 67, 1996 , עמ' א-מג )חלק עברי(.
  "חמש תגובות של רב נים אורתודוקסים לייסוד האוניברסיטה העברית בירוש לים ולפתיחתה", יהדות
  זמננו 10 , 1996 , עמ' 164-139 .
  "האל מתוך הקלטת: על דרשות ודרשות מוקלטות בחברה החרדית", יהדות זמננו 9 , 1995 , עמ' 201-169 .
  "'רשעות השידור': תקשורת וקלטות בחברה החרדית", קשר 14 , 1993 , עמ' 63-51 )נכתב עם מנחם
  בלונדהיים .
  "הרב יצחק מרגליות: מ מזרח אירופה לאמריקה", ציון נח)ב(, תשנ"ג, עמ' 240-215 .
  "בין מסורת למודרנה: הרב זיויץ והדרוש העברי באמריקה", מחקרי ירושלים במחשבת ישראל יא,
  תשנ"ג, עמ' 242-187 .
  "A Survey of Jewish History: An Early Representation of Orthodox Historiography on American Soil," American Jewish History 101(3), 2017, pp. 227-247
  "Post-World War II Orthodoxy," Oxford Bibliographies – Jewish Studies, New York: Oxford University Press, 2016
  "There is no Interest in Precious Stones in a Vegetable Market: The Life and Sermons of Rabbi Jacob Gordon of Toronto," Jewish History 23(2), 2009, pp. 149-168
  "The Ever-Dying Denomination: American Jewish Orthodoxy, 1824-1965," M.L. Raphael (ed.), The Columbia History of Jews and Judaism in America, New York 2008, pp. 167-189
  "Studying Haredi Mizrahim in Israel: Trends, Achievements, and Challenges," Studies in Contemporary Jewry 22, 2007, pp. 169-192
  "Haredim and Western Culture: A View from Both Sides of the Ocean," M. Litvak (ed.), Middle Eastern Societies and the West: Accommodation or Clash of Civilizations?, Tel-Aviv 2006, pp. 269-289
  3
  "Innovating the Past: The Emerging Sphere of the 'Torah-true Historian' in America," Studies in Contemporary Jewry 21, 2006, pp. 270-288
  "'Absolutely Intellectually Honest': A Case-Study of American Jewish Modern Orthodox Historiography," R. Elior and P. Schafer (eds.), Creation and Recreation: Festschrift in Honor of Professor Joseph Dan, Tubingen 2005, pp. 339-362
  "The Internal Popular Discourse of Israeli Haredi Women," Archives de Sciences Sociales des Religions 123, 2003, pp. 75-100
  "The Holocaust in Contemporary Israeli Haredi Popular Religion," Modern Judaism 22(2), 2002, pp. 142-169
  "'The Significance of a Jewish University': A Sermon on the Founding of the Hebrew University of Jerusalem," American Jewish Archives 53(1-2), 2001, pp. 65-83
  "Israeli Haredi Society and the Repentence (Hazarah Biteshuvah) Phenomenon," Jewish Studies Quarterly 8(4), 2001, pp. 369-399
  "Have 'Many Lies Accumulated in History Books'?: The Holocaust in Ashkenazi Haredi Historical Consciousness in Israel," Yad Vashem Studies 29, 2001, pp. 321-376
  "The Life and Sermons of Rabbi Israel Herbert Levinthal (1888-1982)," American Jewish History 87(1), 1999, pp. 1-28
  "The Concerns of an Immigrant Rabbi: The Life and Sermons of Rabbi Moshe Shimon Sivitz," Polin 11, 1998, pp. 192-216
  "In God We Trust: Salaries and Income of American Orthodox Rabbis (1881-1924)," American Jewish History 86(1), 1998, pp. 77-107
  "God's Voice: Audio Taped Sermons in Israeli Haredi Society," Modern Judaism 17(3), 1997, pp. 253-280


  ביקורת ספרים:
  - על ספרה של חסיה דינר, ציון פא)ג-ד(, תשע"ו, עמ' 509-497 .
  - על ספרו של יואל כהן, Studies in Contemporary Jewry 28, 2015, pp. 311-314
  - על ספרו של בנימין בראון, ציון עח)א(, תשע"ג, עמ' 146-132 .
  - על ספרו של אהוד מנור, ישראל 15 , 2009 , עמ' 226-219 .
  - על ספרו של אירה רובינסון, American Jewish History 94(1-2), 2008, pp. 131-135
  - על שני ספרים העוסקים בא ורתודוקסיה, ציון עג)ב(, תשס"ח, עמ' 143-131 .
  - על ספר בעריכת אלון גל, קתדרה 124 , 2007 , עמ' 184-180 .
  - על ספרו של סת' פרבר, American Jewish History 92(1), 2005, pp. 123-126
  - על ספר בעריכת יואב פלד, סוציולוגיה ישראלית ד) 1 (, תשס"ב, עמ' 245-241 .
  - על ספרו של יעקב אריאל, ציון סז)א(, תשס"ב, עמ' 103-96 .
  - על ספרו של אהרן רקפת-רוטקוף, גשר 47 ( 143 (, תשס"א, עמ' 188-184 .
  - על ספר בעריכת ג'ק וורטהיימר, ציון סד)ב(, תשנ"ט, עמ' 250-243 .
  - על ספרו של ג'פרי גורוק, ציון סג)ב(, תשנ"ח, עמ' 238-231 .
  - על ספרו של אליעזר שביד, יהדות זמננו 10 , 1996 , עמ' 299-289 .
  - על ספרם של ג'פרי גורוק ויעקב שכטר, Menorah Review 45, 1999, pp. 7-8, 10
  - על ספרו של משה שרמן, American Jewish Archives 48(2), 1996, pp. 221-229

  ערכים אנציקלופדיים:
  1 ) "Rabbi Yosef Shelomoh Kahaneman," The Yivo Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, New York 2008
  2 ) "Rabbi Zalman J. Friederman," "Rabbi Jacob Gordon," "Rabbi Gedalyah Silverstone," Encyclopedia Judaica, New York 2007
  4
  3 ) "Rabbi Jacob Joseph," J.A. Garraty and M.C. Carns (eds.), American National Biography, New York and Oxford 1999, Vol. 12, pp. 279-281
  4 ) Die Religion in Geschichte und Gegenwart (4th ed.)
  - אלפסי, יצחק (הרי"ף)
  - בית דין
  - בית מדרש
  - בר מצוה
  - ברכות Benediktionen, Judentum, Mittelalter und Neuzeit )
  - צדקה Armenfusorge, Judentum, Mittelalter und Neuzeit )
  הרצאות ) 1.1.2020 , רשימה חלקית (
  "יותר מדי קדושה באוויר": החרדים וירושלים – דימוי ומציאות, כנס בינלאומי: בלבנו תמיד? –
  מעמדה הלאומי, הבינלאומי והדתי של ירושלים מן המאה ה- 19 ועד ימינו בתודעה ובמעשה, יד יצחק בן-
  צבי, ירושלים, 5.7.2018 .
  ההתעוררות הגדולה: חקר הזיכרון ההיסטורי במובלעת החרדית, יום עיון לכבוד עמנואל סיון,
  אוניברסיטת תל-אביב, 25.4.2018 .
  איפה יוסל'ה )שוחמכר(?, הקונגרס העולמי ה- 17 למדעי היהדות, ירושלים, 6.8.2017 .
  "כמה נטורי קרתא מצויים בכל העולם?": יהודים וישראלים כותבים לעמרם בלוי, הספרייה
  הלאומית, 18.7.2016 .
  אדונים ומשרתים: ציונים דתיים בסבך וחִקרם במלכודת, מכון ירושלים לחקר ישראל, 9.5.2016 .
  חרדים ישראלים וחרדים אמריקנים: מרחבים שונים ויחסים מורכבים, יום עיון בינלאומי: "פסים,
  כוכבים ומגן דוד: מאה שנות מעורבות יהודית-אמריקנית ביישוב ובמדינת ישראל", אוניברסיטת חיפה,
  17.2.2016 .
  "האל המאמינים ורוחות המחקר: הישגים ואתגרים בחקר קהילות דתיות בישראל", כנס: "מגמות
  בחקר החברה בישראל: כנס לציון 65 שנה לכתב העת 'מגמות'", האוניברסיטה הפתוחה, 15.10.2015 .
  "למה הלכתי לעבר הירדן?": חרדים קנאים וערבים – מציאות ודימוייה", כנס "יהודים וערבים
  במזרח התיכון: היסטוריה חברתית ותרבותית", האוניברסיטה העברית בירוש לים, 20.11.2014 .
  "דרשה ששווה 5000 דולר": פרשת הרב הכולל ליהודי ניו-יורק האורתודוקסים, 1902-1888 , כנס
  בינלאומי: "רבנים ראשיים: בין מנהיגות דתית למנהיגות פוליטית", אוניברסיטת בר-אילן, 8.6.2014 .
  מעגלים של סכסוכים – למאפייניה של העדה החרדית בישראל, כנס בינלאומי: "סכסוכים ומחלוקות
  בקהילות ישראל לדורותיהן", אוניברסיטת בר-אילן, 21.6.2012 .
  "מדינת הצדוקים": מאבקיהם של עמרם בלוי ונטורי קרתא במפעל הציוני, כנס: " 25 שנה למפעל
  'עמיתי הרצל'", האוניברסיטה העברית בירושלים, 21.11.2011 .
  החרדיות המזרחית בישראל וחִקרה, ערב עיון: "בין הטורבאן לפראק: חרדיות מזרחית בישראל", יד
  יצחק בן-צבי, ירושלים, 22.9.2011 .
  "הזדעזעי ארץ": פשקווילים בפרספקטיבה היסטורית וחברתית, בית הספרים הלאומי, ירושלים,
  14.9.2011 .
  בין בידוד לשילוב: חקר החברה החרדית ומקומו בחקר החברה בישראל, כנס: "עיונים בעל פה: כנס
  לציון 20 שנים ל'עיונים בתקומת ישראל'", אוניברסיטת תל -אביב, 15.5.2011 .
  חרדים ושירות צבאי – פרספקטיבה היסטורית והקשרים חברתיים, המכון למחקרי בטחון לאומי, תל-
  אביב, 13.1.2011 .
  האומנם העבר אין?: חשיבות תולדותיה של החברה החרדית להבנת מרקם חייה בימינו, יום עיון,
  המכון הישראלי לדמוקרטיה, 13.10.2010 .
  דברים שצריך לראות כדי לשמוע: דרשות כמקור מחקרי – הזירה החרדית, כנס בינלאומי: "העתיד
  של העבר היהודי ) 50 שנה למכון ליהדות זמננו(", האוניברסיטה העברית בירושלים, 6.5.2010 .
  החרדים וגרינבוים – אמירות ושתיקות, יום עיון, המכון הבינלאומי לחקר השואה, יד ושם,
  22.2.2010 .
  שיקומה ובנייתה של החברה החרדית, 1967-1945 : האומנם בזכות מנהיגותה?, כנס: "מנהיגים
  והנהגה בראשית המדינה", מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, 11.1.2010 .
  5
  הרב עמרם בלוי – היבדלותם של החרדים הקנאים בהקשרה ההיסטורי, כנס: "תרבותיות בישראל:
  מגעים וקונפליקטים", האוניברסיטה הפתוחה, 28.12.2009 .
  קנאות חרדית – בין רטוריקה למציאות, מושב מליאה, הקונגרס העולמי ה- 15 למדעי היהדות,
  ירושלים, 5.8.2009 .
  "מה שלא עושה הזמן אפילו כסף לא עושה"?: חרדים בישראל, חרדים ישראלים, כ נס בינלאומי:
  "מחיצות, הפרדה, אינטגרציה: גורמים והשלכות", אוניברסיטת בר-אילן, 12.1.2009 .
  החרדים הקיצונים והשואה – לבטים ואופני התמודדות, המכון הבינלאומי לחקר השואה, יד ושם,
  15.5.2008 .
  בין חיים בכתב לחיים בעל-פה: עממיות והמילה המדוברת בחברת הלומדים, כנס בינלאומי לכבוד
  פרופ' מנחם פרידמן: "חברת הלומדים – מקורות, מ גמות ותהליכים", אוניברסיטת בר-אילן, 12.6.2007 .
  חרדים ישראלים, פורום מרכז צ'ריק, המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית בירושלים,
  18.5.2006 .
  האומנם נס?: התשתית לשיקומה של החברה החרדית בישראל לאחר השואה, כנס בינלאומי:
  "היהדות החרדית והשואה", אוניברסיטת תל-אביב, 4.1.2006 .
  אורתודוקסיה משני עברי האוקיאנוס, יום עיון: "מדינת ישראל ויהדות ארה"ב", אוניברסיטת חיפה,
  22.12.2005 .
  ספרי לימוד להיסטוריה בחברה החרדית האשכנזית בישראל, 1970-1944 , הקונגרס העולמי ה- 14
  למדעי היהדות, ירושלים, 2.8.2005 .
  הזיכרון ההיסטורי בחברה החרדית, פורום מרכז צ'ריק, המכון ליהדות זמננו, האוניברסיטה העברית
  בירושלים, 11.3.2005 .
  חרדים ישראלים ואמריקנים: הקשרים מקומיים וטרנס-אטלנטיים, הכנס השנתי ה- 35 של האגודה
  הסוציולוגית הישראלית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 25.2.2004 .
  הילכו שניים יחדיו?: השיח התיאולוגי והמציאות ההיסטורית-חברתית, המרכז לחקר יהדות
  התפוצות, אוניברסיטת תל-אביב, 19.1.2004 .
  אשת חיל?: השיח הפנימי של נשים חרדיות בישראל, התוכנית ללימודי מגדר, אוניברסיטת בר-אילן,
  12.2.2003 .
  מסתרי הפמיניזם בחברה החרדית: השיח הפנימי של נשים חרדיות בישראל, הכנס השנתי ה- 26
  להיסטוריה, החברה ההיסטורית הישראלית, 25.6.2002 .
  עלוני פרשת השבוע בחברה הדתית בישראל, הכנס השנתי ה- 24 להיסטוריה, החברה ההיסטורית
  הישראלית, 27.6.2000 .
  סמינרים רבניים באמריקה: קווי דמיון ושוני, הקתדרה לתולדות הרבנות באירופה, המחלקה לתולדות
  ישראל, אוניברסיטת בר-אילן, 24.5.2000 .
  השדרנים אבות הטומאה, הפרשנים אבי אבות הטומאה: על חרדים ותקשורת, אוניברסיטת חיפה,
  16.5.2000 .
  "היהדות האמיתית" והשפעות גיאוגרפיות: על אורתודוקסיה משני עברי האוקיינוס, יום עיון:
  "מדינת ישראל ויהדות ארצות -הברית במבחן הזמן", אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 28.3.2000 .
  "שם בפינה בשולחן בני הנידה": אתגרים בחקר תופעת החזרה בתשובה, יום עיון: "מחזירים
  בתשובה", אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 6.5.1999 .
  מקומה של השואה בדת העממית החרדית בישראל, כנס בינלאומי: "השואה בהיסטוריה יהודית", יד
  ושם, 7.1.1999 .
  "שלא עשני אישה"?: על נשים דרשניות בחברה החרדית, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,
  אוניברסיטת תל-אביב, 4.6.1998 .
  "מחזיר ליושנה עטרה": הרב עובדיה יוסף והחרדיות הספרדית, כנס החטיבה הצעירה של החברה
  ההיסטורית, ירושלים, 26.5.1998 .
  "במשך היובל": יחסי החברה החרדית והחברה הישראלית, הכנס השנתי ה- 22 להיסטוריה, החברה
  ההיסטורית הישראלית, 8.4.1998 .
  "ארץ החופשית" – הרבנות האורתודוקסית המהגרת באמריקה ) 1924-1881 (, הקתדרה לתולדות
  הרבנות באירופה, המחלקה לתולדות ישראל, אוניבר סיטת ב ר-אילן, 24.3.1998 .
  מזרח אירופה בראי הדרוש האמריקאי האורתודוקסי בתקופת ההגירה הגדולה, הקונגרס העולמי
  השנים-עשר למדעי היהדות, ירושלים, 30.7.1997 .
  6
  החברה החרדית בישראל: ביקורת עצמית בשיח הפנימי של חברת מיעוט, הכנס השנתי ה- 21
  להיסטוריה, החברה ההיסטורית הישראלית, 25.6.1997 .
  שכרם של רבנים אורתודוקסים בתקופת ההגירה הגדולה – נתונים ומסקנות ראשונות, סמינר
  בהיסטוריה כלכלית, האוניברסיטה העברית בירושלים, 14.4.1996 .
  Against the Tide?: Comprehensive Historical Narratives of American Jewish History, 18Annual Conference, Boston, 18.12.20 thwish Studies, 50eAssociation for J
  Haredim: The Complexities of Religious Trans-Communal Identities, International Workshop: "Israeli, Palestinians and other Diasporas in Comparative Perspective," Boston University, 13.12.2018
  When the Periphery of the Periphery is at the Center of Attention, International Conference: Israel – A Case Study, Sede Boker, 16.5.2018
  The Missing Link: Comparative Perspectives in the Study of Jewish Religious Societies in Israel, International Conference: "Israel – A Case Study," Sede Boker, 15.5.2018
  Catch 22: Extreme Haredim, Rabbinic Authority, and (Non) Obedience, Association for Annual Conference, Washington DC, 17.12.2017 thJewish Studies, 49
  ewish Studies, Jerusalem, JWorld Congress for th, The 17Where is Yoselle (Shukhmacher)?6.8.2017
  "I'm a Jew – not a Zionist": Extreme Ultra-Orthodoxy in Israel, School of Interdisciplinary Area Studies, University of Oxford, 31.1.2017
  Shaping Religious Memory in the Wake of the Holocaust, International Workshop: "50 Years of German Israeli Diplomatic Relations – Remembrance Culture," Wannsee House and Friedrich Ebert Stiftung, Berlin, 24.6.2015
  Rabbi Jacob Joseph (1840-1902): Revised, Reconsidered, Re-Contextualized, Association for e, Baltimore, 15.12.2014encAnnual Confer thJewish Studies, 46
  Orthodox Monopolies: A Trojan Horse?, International Conference: How Jewish is the Jewish State?: Religion and Society in Israel, American University, Washington DC, 28.10.2014.
  thAssociation for Israel Studies, 30 ,ewYoselle Schukhmacher: The Struggle over What is a JAnnual Conference, Sede-Boqer, 23.6.2014
  Sex, Lies and the Holy City: The Marriage of Amram Blau and Ruth Ben-David, University of Maryland, 3.2.2014
  Annual International dn42, Association for Jewish Studies, Where is Yosele (Schukhmacher)?Conference, Boston, 15.12.2013
  Amram Blau, Neturei Karta, and the Sabbath Demonstrations, 1948-1963, Association for Annual Conference, Haifa, 26.6.2012 thIsrael Studies, 28
  Should I Stay or Should I Go?: The Response of Rabbinic Leadership to the Holocaust, Toronto, 10.11.2011
  Annual nd, 42David-irty Convert": The Marriage of Amram Blau and Ruth Ben"Cheeky DConference, Association for Jewish Studies, 21.12.2010
  ersity (SUNY), niv, Binghamton UAnnual Memorial Lecture thThe Yedida Chalfon Stilman 1028.2.2008
  American Orthodoxy: Organizational Challenges, Jagiellonian University, Krakow, 10.5.2007
  Haredi Identities: Expressions and Developments, International Conference: "The Contemporary Peoplehood of Jews: Myth or Reality?," The Hebrew University of Jerusalem, 3.1.2007
  Are the Haredim in Israel Becoming More Israeli?, Brandeis University, Waltham, 9.11.2006
  "From a Bird’s-eye View": Importing Rabbi Dr. Auerbach’s Orthodox Historiography to America, International Conference: "Modern Orthodoxy, 1940-1970," University of Scranton, 13.6.2006
  The Sermons of Rabbi Jacob Gordon of Toronto, International Conference: "The Canadian Jewish Sermon," Montreal, 24.10.2004
  Fundamentalism, Women, and the Challenges of Contemporary Society: The Internal Discourse of Israeli Haredi Women, Department of Jewish Studies, McGill University, Montreal, 21.10.2004
  7
  Haredim in Israel or Israeli Haredim?: Integration Without Assimilation, Association for Jewish Studies, 35th Conference, Boston, 22.12.2003
  “Who Has the Right to Speak?”: Contemporary Israeli Haredi Popular Responses to the Holocaust, United States Holocaust Memorial Museum, Washington DC, 23.10.2003
  Israeli Haredim (Ultra-Orthodox): Integration Without Assimilation?, George Washington University, Washington DC, 22.10.2003
  Are the Haredim Becoming More Israeli?, Rutgers University, New Brunswick, 21.10.2003
  Haredim and Western Culture: A View from Both Sides of the Ocean, International
  Colloquium: "Middle Eastern Societies and the West," Moshe Dayan Center, Tel-Aviv University, 16.12.2002
  American Jewish Orthodox Historiography – A Case Study, Association for Jewish Studies, Annual Conference, 18.12.2001
  The 'Feminine Mystique' in a Fundamentalist Society: The Internal Popular Discourse of Israeli Haredi Women, International Workshop: "Resurgent Religious Movements and Violence," Helsinki, 19.6.2001
  Are the Haredim Becoming More Israeli?, International Workshop: 'Resurgent Religious Movements and Violence in Europe and the Mediterranean," Van Leer Jerusalem Institute, 6.6.2000
  Contemporary Haredi Historiography of the Holocaust, The International Institute for Holocaust Research, Yad Vashem, Jerusalem, 15.3.2000
  “Many Lies Have Accumulated in History Books”: Contemporary Haredi Historiography, International Conference: "Between Nostalgia and Hope," The Historical Society of Israel, 17.1.2000
  Rabbi Jacob Joseph: New Perspectives, Yeshiva University, New York, 28.4.1999
  Politics of the American Orthodox Immigrant Rabbinate, International Conference: "Jewish Politics and Political Leadership in Historical Perspective," Bar-Ilan and Harvard Universities, Ramat-Gan, 7.1.1999
  Brooklyn’s Jews and Rabbi Israel Levinthal’s Sermons, International Conference: "In and Out of Brooklyn," Bar-Ilan and Hebrew Universities, Ramat-Gan, 25.11.1998
  Reality and Myth in Transition: Eastern Europe in the Eyes of American Jewish Immigrants, Minda De Ginzburg Center for European Studies, Harvard University, 8.5.1997
  Deus Ex Machina: Live and Recorded Sermons in Israeli Haredi Society, The Center for Jewish Studies, Harvard University, Cambridge, 21.2.1997
  Immigrant Jewish Orthodox Preaching: A Case Study, The American Colloquium of Harvard Divinity School, Harvard University, Cambridge, 14.1.1997
  On American Orthodox Rabbis and Zionism during the Era of Mass Immigration, Association for Jewish Studies, Annual Conference, Boston, 16.12.1996
  Musar Movement Disciples in America: Sermons of Orthodox Rabbis during the Period of Mass Immigration, Scholars Conference on American Jewish History, Brandeis University, Waltham, 2.6.1994
  ‘Like a Flower Transplanted to Uncongenial Soil’: New Perspectives on Rabbi Jacob Joseph and the Immigrant American Orthodox Rabbinate, American Jewish Archives, Hebrew Union College-JIR, Cincinnati, 18.5.1994

  תאריך עדכון אחרון : 24/10/2023