היישוב והתנועה הציונית לנוכח פתרונות טריטוריאליים למצוקת הפליטים היהודים, ד"ר חוה אשכולי