ד"ר פוזיילוב גיורא

ד"ר
ד"ר גיורא פוזיילוב
דוא"ל: 
טלפון: 
שעות קבלה: 
מיקום: 

קורות חיים

פרטים: שנת לידה: תשי"ז (1957), יליד ישראל, נשוי+7.

כתובת: רח' הרב קוסובסקי 8 קרית משה ירושלים, 96304, טל: 02-6520712.

E- mail: giorapaz@gmail.com

השכלה:

תארים אקדמיים           תחום לימודים               שם המוסד                    שנת קבלת התואר

תואר דוקטור                                                    אוניברסיטת בר-אילן         אדר תשס"ב

נושא התיזה: "העדה הספרדית בירושלים בהתפתחותה בשלהי השלטון העות'מאני, התר"ל-

התרע"ד (1870-1914)".

M.A                             תולדות ישראל בזמן          אוניברסיטת בר-אילן        תשנ"ב (1992) 

                                    החדש וביהדות זמננו

B.A                             תולדות ישראל והסטוריה אוניברסיטת בר-אילן         תשמ"ה (1985)

                                    כללית     

מקומות עבודה:

 1. אוניברסיטת בר-אילן – מינוי לשנה"ל תשס"ד-תשע"ה כמורה מן החוץ.
 2. אוניברסיטת אריאל – מינוי לשנה"ל תשע"ד כמורה מן החוץ.
 3. מכללת הגמלאים, ירושלים, תשע"ד – תשע"ה.
 4. כתיבה עבור משרד החינוך והתרבות –מינהל החינוך הדתי, בין השנים תשמ"ט-תשס"ו

    (2005-1989). (ראה רשימת הפירסומים– "ספרים לא שפיטים").

 1. משרד החינוך- מינהל חברה ונוער, מנחה ארצי ב"תחום מורשת יהדות המזרח וספרד", בשנים

    תשנ"ט-תש"ס (2000-1999).

 

 

מלגות  מחקר ופרסים

 1. פרס שרת החינוך ליוצרים בתחומי התרבות היהודית לשנת תשס"ב.
 2. מלגת מחקר מטעם "ברית יוצאי בוכארה"  בין השנים תשנ"ג-תשנ"ט; תשס"ו – תשע"ה.
 3. "פרס עמינוח" ליצירה ספרותית לשנת תשנ"ז, מטעם הסתדרות הפועל המזרחי, על הספר 

    "מבוכארה לירושלים".

 1. מלגת מחקר מ"קרן למדע הספרנות ע"ש רות קהן עבר ז"ל", מטעם משרד החינוך התרבות והספורט, בשנים תשנ"ה, תשנ"ח.
 2. פרס הקרן ע"ש זכריה ולאה פרנקפורטר ז"ל, רשות המחקר של אוניברסיטת בר-אילן לשנת תשס"ז.
 3. פרס הקהילה  הבוכארית למצוינות ולקידום  הקהילה בישראל ובתפוצות מאת קונגרס יהודי בוכארה העולמי, התשנ"ב.

 

 

פרסומים

ספרים שפיטים

 1. מבוכארה לירושלים, עלייתם והתיישבותם של יהודי בוכארה בארץ ישראל, תרכ"ח-תש"ח (1948-1868), משגב ירושלים, האוניברסיטה העברית בירושלים התשנ"ו. (436 עמ'). (הדפסה שלישית, תש"ע).
 2. העליות הגדולות מארצות המזרח,  בוכארה, מכון בן צבי ירושלים התש"ס. (72 עמ').
 3. העדה הספרדית בירושלים בהתפתחותה בשלהי השלטון העות'מאני, תר"ל-תרע"ד (1914-1870),  עבודת דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן, רמת-גן  תשס"א.
 4. פתחו שערים, ספרים והדפסת ספרים על ידי יהודי בוכארה, תק"ץ-תש"ס, (2000-1830), מכון בן צבי, בעריכה.

ספרים לא שפיטים

 1. יהדות בוכארה גדוליה ומנהגיה, משרד החינוך והתרבות, מינהל החינוך הדתי, ירושלים התשנ"ג. (248 עמ'). מהדורה שניה מתוקנת ומורחבת, ירושלים התשס"ח. (698 עמ').
 2. גדולי רבני סוריה והלבנון, משרד החינוך והתרבות, מינהל החינוך הדתי, ירושלים התשנ"ה. (160 עמ').
 3. חכמיהם של יהודי פרס ואפגניסטן, משרד החינוך והתרבות, מינהל החינוך הדתי, ירושלים התשנ"ו. (229 עמ').
 4. חכמי יהודי מצרים, משרד החינוך והתרבות, מינהל החינוך הדתי, ירושלים התשנ"ח. (312 עמ').
 5. חכמיהן  של ארבע ערי הקודש, כרך א -  חכמי צפת, חברון וטבריה, משרד החינוך, מינהל  החינוך הדתי, ירושלים התש"ס. (653 עמ').
 6. חכמיהן של ארבע ערי הקודש, כרך ב - חכמי ירושלים, משרד החינוך, מינהל החינוך הדתי, ירושלים התשס"ב. (697  עמ').
 7. חכמיהם של יהודי ספרד והמזרח, ביבליוגרפיה, ביוגרפיה ומפתחות, משרד החינוך, מינהל החינוך הדתי, ירושלים התשס"ד. (234 עמ').
 8. הרב שמעון חכם - איש ירושלים, מאה שנה לפטירתו, ירושלים תש"ע. (64 עמ').
 9. זיקת יהודי בוכארה לארץ-ישראל והתיישבותם בה, ירושלים התשע"ב  (96 עמ').
 10. לירושלים שלנו, בריחת יהודי בוכארה מאסיה התיכונה ועלייתם לארץ ישראל, ירושלים תשע"ג. (200 עמ') .

 

 

מאמרים שפיטים

1. 'עליית יהודי בוכארה לארץ ישראל והתיישבותם בה עד  מלחמת העולם הראשונה', פעמים 35, ירושלים תשמ"ח, עמ' 138-121. (18 עמ').

2. 'החינוך ולימוד תורה בעדה הבוכארית בירושלים', סיני, שנה נה, כרך קט, כסלו-טבת תשנ"ב, עמ' קנח-קסח. (8 עמ').

3. 'לשאלת מוצאם של יהודי בוכארה', סיני, שנה נז, כרך קיד, סיון-תמוז תשנ"ד, עמ' קמד-קנג. (10 עמ').

4. 'בריחת יהודי בוכארה מאסיה התיכונה  ועלייתם לארץ-ישראל, תר"ץ-תש"י (1950-1930)', פעמים 60, ירושלים תשנ"ד, עמ' 134-109. (26 עמ').

5. 'מצבם הרוחני של יהודי בוכארה במאה הי"ט', סיני, שנה נח, כרך  קטז, אב-אלול תשנ"ה, עמ' רמט-ע. (22 עמ').

6. 'קהילת יהודי בוכארה בירושלים', בתוך: "שכונות בירושלים", יד יצחק בן צבי, ירושלים התשנ"ו, עמ' 57-41. (17 עמ').

7. 'מאבקי הקופות בין הכוללים הספרדים בירושלים  ובטבריה בשנים תרנ"ט-תרס"ה', בתוך: "ציון וציונות בקרב יהודי ספרד והמזרח", ספר "הקונגרס הבינלאומי החמישי לחקר מורשת יהדות ספרד והמזרח", זאב הרוי ואחרים עורכים, משגב ירושלים, האוניברסיטה העברית, ירושלים התשס"ב, עמ' 417-391. (26 עמ').

8. 'The system of Succession in the Bukharan Rabbinate 1790-1917', Shvut 8 (24), Tel-Aviv 1999, pp 36-57. (22 pages).                                                                             

9. 'לתולדות הקשרים בין יהודים מצפון-אפריקה ליהודי בוכרה, תקנ"ג-תרע"ד (1914-1793)', בתוך: "התחדשות ומסורת", יצירה הנהגה ותהליכי תרבות ביהדות צפון-אפריקה, מ' אורפלי וא' חזן (עורכים), אוניברסיטת בר-אילן, ירושלים תשס"ה, עמ' 266-252. (15 עמ').

10. 'החינוך בקרב יהודי בוכארה לאור תולדות הקהילה בין השנים תקנ"ג-תר"ץ (1930-1793)", Jewish Education 1-2, 2002, pp. 95-114 (ברוסית).

11. 'לראשית הקשרים בין יהודי בוכרה והיישוב היהודי בארץ ישראל במאה ה-19', בתוך: שבות, מחקרים בהיסטוריה ובתרבות של יהודי רוסיה ומזרח אירופה,  בנימין פינקוס, עורך, אוניברסיטת תל-אביב ואוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 12 (28), תל-אביב 2005-2004, עמ' לא-מג.(13 עמ').

 

12. 'השכונה המקובלת', בתוך עת-מול, ראובן גפני, עורך, יד יצחק בן-צבי, גל', 191, שבט תשס"ז,

(ינואר 07) עמ' 5-2. (4 עמ').

13. 'לשאלת מצבם הרוחני של יהודי בוכארה ערב הגעתו של חכם יוסף ממאן', בתוך: אב"א (1), כתב עת לחקר קהילות ישראל באירן בוכארה ואפגניסתאן, בנימין בן דוד, עורך, ירושלים, חורף תשס"ז, עמ' 12-7. (6 עמ').

14. 'החינוך והמצב הרוחני של יהודי בוכארה בין השנים תקנ"ג-תר"פ/1920-1793', בתוך: אב"א (1), כתב עת לחקר קהילות ישראל באירן בוכארה ואפגנאניסתאן, בנימין בן דוד, עורך, ירושלים, חורף תשס"ז, עמ' 87-48. (40 עמ').

15. 'בריחת יהודי בוכארה מאסיה התיכונה בשנות ה-30 והעפלתם לארץ ישראל – הבטים חדשים', בתוך: אב"א (2), כתב עת לחקר קהילות ישראל באיראן בוכארה ואפגאנסתאן, בנימין בן דוד, עורך, ירושלים אביב תשס"ח, עמ' 32-7. (26 עמ').

16. 'מולא שמחה פייזי משהיוף – ממייסדי שכונת "רחובות" ופעלו', בתוך: אב"א (2), כתב עת לחקר קהילות ישראל באיראן בוכארה ואפגאנסתאן, בנימין בן דוד, עורך, ירושלים אביב תשס"ח, עמ' 134-122. (13 עמ').

17. 'יהודי בוכארה והמאבק על משרת "הראשון לציון" בירושלים בשנת התרס"ט/1909', בתוך: אב"א (2), כתב עת לחקר קהילות ישראל באיראן בוכארה ואפגאניסתאן, בנימין בן דוד, עורך, ירושלים אביב תשס"ח, עמ' 139-125. (5 עמ').

18. 'ירושלים – מרכז היצירה הספרותית של יהודי בוכארה, תרמ"ה-תרע"ה (1885-1915)', בתוך: הספר, יובל ה-70 למוסד הרב קוק, הרב יוסף אליהו מובשוביץ, עורך, ירושלים תשס"ח, עמ' 615-

 650. (36 עמ').

19. 'הרב יעקב מאיר שליח כולל הספרדים לבוכארה בשנת תרמ"ב (1881)', בתוך: שלם, יוסף הקר, עורך, יד יצחק בן צבי, ירושלים תשס"ט, עמ' 593-574. (20 עמ')

20. 'השווה והשונה בתרגומי ספרי קודש על-ידי יהודי בוכארה בשלוש תקופות עלייה ממרכז אסיה', בתוך: לשונות יהודי ספר והמזרח וספרויותיהם, דברי הקונגרס הבינלאומי השישי לחקר מורשת יהדות ספרד והמזרח, ד"מ בוניס ואחרים, עורכים, מוסד ביאליק, משגב ירושלים, ירושלים תשס"ט, עמ' 359-347. (13 עמ').

21. זיקת יהודי בוכארה לארץ ישראל והתיישבותם בה, בתוך: הציונות לאיזוריה, היבטים גאו-תרבותיים, ח"ב, אלון גל, עורך, עמ' 440-379, , מרכז זלמן שזר, ירושלים תש"ע. (62 עמ'). יצא לאור כחוברת צבעונית תחת שם זה בצירוף תמונות ותעודות חדשות, ברית יוצאי בוכרה, ירושלים תשע"ב.( 96 עמ').

22. 'אהרון פנחסוב – ראש קהילת יהודי בוכארה וניסיון התיישבות סמוך לקבר רחל', בתוך: אב"א (3), כתב עת לחקר קהילות ישראל באיראן בוכארה ואפגאניסתאן, בנימין בן דוד, עורך, ירושלים תש"ע, עמ' 19-12. (8 עמ').

23. 'שאלת "הקופה הסמרקנדית" – ביטוי לסמכותו ולמעמדו של הראשון לציון, הרב יעקב שאול אלישר בקהילות יהודי בוכארה באסיה התיכונה', אב"א (3), כתב עת לחקר קהילות ישראל באיראן בוכארה ואפגאניסתאן, בנימין בן דוד, עורך, ירושלים תש"ע, עמ' 56-40. (17 עמ').

24. 'שלוחי ארץ ישראל באסיה התיכונה- מקורות חדשים', אב"א (4), ירושלים תשע"א, עמ'

 41-26. (16 עמ').

25. 'מבוכרה לירושלים', בתוך: חוטים של משי, סיפורה של יהדות בוכארה, בית התפוצות, תל-אביב תשע"ג, עמ' 64-55, 153-150, 194-190. (10 עמ').

26. 'הרב חזקיהו שבתאי והקמתה של ישיבת "עזרת ישראל וציון" בתמיכת יהודי בוכארה', בתוך: אב"א (6), כתב עת לחקר קהילות ישראל באיראן, בוכארה ואפגניסטאן, בנימין בן דוד, עורך, ירושלים תשע"ג, עמ' 25-14 .(12 עמ'). 

27. 'הרב יעקב מאיר ויהודי בוכארה', בתוך: פעמים (בעריכה).

28.'קהילת יהודי בוכארה ויחסה לתורת הנסתר' בתוך:  מחקרים ביהדות קווקז, גאורגיה ובוכרה: היבטים היסטוריים  סוציולוגים ותרבותיים, אחיעזר גולדה  עורכים, המכון לחקר העדות היהודיות של הקווקז ומרכז אסיה, על ידי אוניברסיטת אריאל בשומרון, אריאל תשע"ד. עמ' 81-103 .(23 עמ').

29. 'כלה ספרדייה בת ירושלים לחתן בן סמרקנד', בתוך: אב"א (8), כתב עת לחקר קהילות ישראל באיראן, בוכארה ואפגאניסתאן, בנימין בן דוד, עורך,  ירושלים תשע"ה, עמ' 152 – 159. (8 עמ').

30. 'קהילת יהודי בוכרה באסיה התיכונה', 'שכונת רחובות', בתוך:  אלה צ'רניאק, זכרונות משכונת הבוכרים: היבטים בוכריים ביצירות של  משה קסטל במחצית הראשונה של המאה העשרים,  מכון בן-צבי ומוזיאון הצייר משה קסטל, ירושלים תשע"ה, עמ' 23-24 (2 עמ').

31-34. 4 מאמרים לספר "בוכארה" 'בהוצאת מכון יד יצחק בן צבי'.

היצירה התורנית; העליות והציונות; שכונת רחובות; מנהגי הקהילה- במעגל ימות השנה. (כ- 50 עמ'). (בעריכה).     

מאמרים לא שפיטים

1. 'התנועה הלאומית והעלייה לארץ-ישראל בקרב יהודי בוכארה', האומה כח (102), תל אביב תש"ן, עמ' 185-178. (8 עמ').

2. 'ממנהגיהם של יהודי אפגניסטאן', בתוך: ילקוט המנהגים – של שבטי ישראל, אשר וסרטיל, עורך, ירושלים תשנ"ו, עמ' 59-19. (41 עמ').

3. 'ממנהגיהם של יהודי בוכארה', בתוך: ילקוט המנהגים – ממנהגיהם של שבטי ישראל, אשר   וסרטיל, עורך, ירושלים תשנ"ו, עמ' 241-189. (53 עמ').

4. 'ממנהגיהם של יהודי מצרים', בתוך: ילקוט המנהגים – ממנהגיהם של שבטי ישראל, אשר   וסרטיל, עורך, ירושלים תשנ"ו, עמ' 429-395. (34 עמ').

5. 'קהילת יהודי בוכארה בישראל, קהילה קולטת עלייה, תש"ח-תשנ"ז (1997-1948)', בתוך: עדוּת – עדוֹת לישראל, גלות, עליות, קליטה,  תרומה ומיזוג, אבשלום מזרחי ואהרן בן-דוד עורכים,   נתניה תשס"א, עמ' 237-196. (42 עמ').

6. 'מסורת חג הפסח בקרב יהודי בוכארה', בתוך: הגדת יהודי בוכארה, ירושלים תשס"א. (26 עמ').

מחקר

מתמחה בתחום יהדות המזרח.