אוניברסיטת בר-אילן מעודדת סטודנטים לתואר שלישי לפרסם במהלך לימודיהם מאמרים בכתבי עת מחקריים

 אוניברסיטת בר-אילן מעודדת סטודנטים לתואר שלישי לפרסם במהלך לימודיהם מאמרים בכתבי עת מחקריים בתחומי מדעי האדם – היהדות, הרוח, החברה, המשפטים ומדעי האדם הבין-תחומיים.

סטודנטים לתואר שלישי שמאמר פרי עטם התקבל לפרסום בכתב עת מחקרי הנמנה עם רשימת כתבי העת המוכרת על ידי המועצה להשכלה גבוהה, יוכלו לזכות בפרס דיקנית בית הספר ללמודים מתקדמים.

המחזור הראשון של פרסי הפרסומים לדוקטורנטים לשנה"ל תשפ"א יסתיים ב- 28.2.2021 והוא חל על מאמרים שהתפרסמו לאחר ה- 1.10.2020 ועד למועד ההגשה. סטודנטים הרואים עצמם זכאים לפרס יגישו בקשה באמצעות הטופס שלהלן בצרוף המסמכים הנדרשים, לרבות אישור על הגשת המאמר וקבלתו הסופית והבלתי מותנית לפרסום.

פרטים נוספים בנושא הזכאות לפרס ונוהל ההגשה נמצאים בקישור המצ"ב.

 

Bar-Ilan University encourages PhD students to publish articles in research journals in the fields of human sciences – Jewish studies, humanities, sociology, law and interdisciplinary human sciences.

PhD students whose articles have been accepted for publication in a research journal that is part of a list of journals recognized by the Israel Council for Higher Education, are eligible to receive a publication award provided by the Dean of the School of Graduate Studies Award.

The first round of the publication awards for PhD students for the current academic year will end on 28.2.2021 and it applies to articles published after 1.10.2020 and until the date of submission. Students who consider themselves eligible for the award will submit an application using this form along with the required documents, including confirmation of submission of the article and its final and unconditional acceptance for publication.

Further details regarding eligibility for the award and the submission procedure can be found here.